Everything isn’t right and is wrong

Ĉio ne estas ĝusta kaj estas malĝusta
50.Ni havas personajn regulojn por la vivo. Pensu pri unu afero, kiun vi ne ŝatas, “sed tiel tuto estas.” Nu, bonaj aferoj finiĝas ĉe vi, vi ĉiam ricevis ĉion iomete malprave, eĉ kiam revo realiĝas, ĝi realiĝas iomete malĝuste kaj vi eĉ vidas, kie ĝi estas iomete malĝusta. Diru ĉi tiun regulon laŭte. Diru ĝin, iom ŝanĝante la vortojn, ĝis vi aŭdos, kiel precize ĝi sonas. Ripetu ĉi tiun ordon 30 fojojn, ĉiam laŭte. En kia voĉo li sonas? Kaj kial ĉi tiu homo nun ordonas al vi malsukcesi ĉion? Eĉ se tio estas vi.

#Mi_estas_cxi_tie_eterneco #Esperanto

Everything isn’t right and is wrong
50.We all have personal rules for life. Think of one thing you don’t like, “but that’s the way it is.” Well, good things come to an end with you, you always get a little bit wrong, even when a dream comes true, it comes true a little bit wrong and you even see where it is a little bit wrong. Say this rule out loud. Say it, changing the words a little, until you hear how exactly it sounds. Repeat this order 30 times, always out loud. In what voice does it sound? And why this person now orders you to fail everything? Even if it’s you.

#I_am_here_eternity

Все не то и не так
50.У нас есть личные правила жизни. Вспомните одно, которое вам не нравится, “но так уж обстоят дела”. Ну, хорошие вещи кончаются на вас, вы всегда получаете чуть-чуть не то, даже когда мечта сбывается, она чуть-чуть не так сбывается и вы даже видите, в чем это чуть-чуть не так. Произнесите это правило вслух. Произносите его, меняя чуть-чуть слова, пока не услышите как точно оно звучит. Повторите этот приказ раз 30, обязательно вслух. Чьим голосом он звучит? А чего этот человек вам сейчас приказывает все провалить? Даже если это вы сами.

#я_здесь_вечность

Добавить комментарий